Đèn led, đèn trần, đèn trang trí

Công ty Thiết kế nhà hàng chuyên nghiệp uy tín


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/29): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/detail.php on line 20

Đá dăm hay sỏi
Chất lượng của đá dám hay sỏi về cường độ, tính đồng nhất, hình dạng, trạng thái bể mặt, thành phẩn khoáng vật, … có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của bê tông atfan.
Các chỉ tiêu chất lượng công ty thiết kế nhà hàng của đá dăm hay sỏi để chế tạo bê tông atfan cũng được xác định như khi chế tạo bê tông xi măng nặng.
Đá dăm dùng để chế tạo bê tông atfan cđ thể là đá dăm Bản xuất từ đá thiên nhiên, đá dăm chế tạo từ cuội, cũng như đá dăm chế tạo từ xỉ lò cao, nhưng phải phù hợp với các yêu cầu của quy phạm. Không cho phép dùng đá dăm chế tạo từ đá vôi sét, sa thạch sét và phiến thạch sét.
Thành phần hạt của đá dăm hay sỏi được phân ra ba nhóm 20-40 ; 10-20 và 5-10mm. Vai trò của cát trong hỗn hợp bê tông atfan là chèn kẽ hi) giữa các hạt cốt liệu lớn, làm tăng độ đặc của hỗn hợp. Có t hếf dùng cát thiên nhiên hay nhân tạo, cđ các chỉ tiêu kĩ thurtl Ị phù hợp với quy phạm như khi dùng cho bê tông nặng.
Cát thiên nhiên để chế tạo hỗn hợp bê tông atfan chỉ dìm loại hạt lớn (Mđ Ỉ5 2,5) và hạt vừa (Mđl = 2 H- 2,5). Khi có cát hạt lớn thì thành phấn hỗn hợp bê tông atfan loại A và 15 sẽ lựa chọn dùng cát hạt nhỏ theo nguyên tắc thành phán liạt không liên tục.
Cát nghiền cần phải chế tạo từ đá có cường độ không nhỏ hon cường độ của đá dùng làm đá dăm (600 – 1000 kG/cm2).
Đối với hỗn hợp bê tông atfan loại G sẽ dùng cát nghiền. Cát này được nghiền từ đá macma có mác không nhỏ hơn 1000. Ilàm lượng các hạt nhỏ hơn 0,071 mm ở trong cát nghiền không lược lớn hơn 14% theo trọng lượng, trong đó lượng hạt sét ị! không được lớn hơn 0,5%, lượng hạt nhỏ hơn 0,14mm không lớn hơn 20%.


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/29): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/single.php on line 27