Đèn led, đèn trần, đèn trang trí

Thi công nhà hàng: hệ thống điều hòa không khí


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/20): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/detail.php on line 20

Nhiệt độ không khí cuối cùng mong muốn cho cuộn xoắn này là 150°F (65,6°C). Dùng nhiệt độ không khí cuối cùng 124°F (51,1°C) từ Bảng 10 để tính thử van lần đầu tiên, ta được nhiệt độ không khí thực tế cuối cùng = 1,056 X 124 + 10 = 141°F (60,6°C). Như thế là quá thấp. Thử lần hai với nhiệt độ không khí cuối cùng cao hơn được nhiệt độ không khí cuối cùng thực tế = 1,056 X 148 + 10 = 166,5°F (74,7°C). Như vậy cao hơn yêu cầu, nhưng nguồn hơi có thể được giảm để đạt nhiệt độ không khí cuối cùng mong muốn. Như vậy, cuộn xoắn sẽ gồm bốn hàng ống, như Bảng 10 biểu diễn. Vì thế, cuộn xoắn năm hàng ống đề cập ban đầu không cần tới nữa. Thay vào đó, cuộn xoắn bốn hàng ống là đủ. 1. Tính lượng hơi tụ do cuộn xoán tạo ra
Dùng cách tương tự ờ bước 2, tức là lượng hơi tụ thực tế, lb/(h.ft2) = [lb/(h.ft )] [lượng hơi tụ lấy từ bảng tại áp 5 lb/in2, 0°F (34,5 kPa, -17,8°C)](hệ số điều chỉnh lấy từ Bảng 10). Với cuộn xoắn này, lượng hơi tụ thực tế = 132,9 X 1,072 = 142,47 lb/(h.ft2) (690,1 kg/(h.m2)). Vì cuộn xoắn có diện tích thực bề mặt sườn là 112,8 ft2 (10,5 m2), lượng hơi tụ thực tế = 112,8 ft2 X 142,47 = 16100 lb/h (7318,2 kg/h).
2. Xác định mất mát do ma sát cuộn xoắn
Hầu hết các nhà sản xuất đều lập đồ thị hoặc bảng biểu thị sự mất mát do ma sát cuộn xoắn trong các cuộn có vận tốc bề mặt và số hàng ống khác nhau. Chẳng hạn, H.2 biểu diễn một cuộn có vận tốc bề mặt 800 ft/phút (243,8 m/phút) và bốn hàng ống có mất mát do ma sát là 0,45 in (11,4 mm) cột nước.
H. 2 là một đồ thị đặc trưng về mất mát do ma sát và có thể sử dụng một cách an toàn cho mọi lựa chọn sơ bộ cuộn xoắn thông dụng. Tuy nhiên, khi đã lựa chọn được cuộn xoắn làm nóng, dùng đồ thị hoặc bảng ma sát được lập bởi nhà sản xuất cuộn xoắn đã chọn.


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/20): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/single.php on line 27