Đèn led, đèn trần, đèn trang trí

Thi công nhà hàng: hệ thống máy lạnh


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/19): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/detail.php on line 20

Bằng 10 trích từ một bảng tốc độ cuộn xoắn đặc trưng và trích từ các bảng hệ số điểu chỉnh cho cuộn xoắn. Để dùng một bảng như thế để tính hơi được cấp cho cuộn xoắn tại áp 5 lb/in2 (34,5 kPa nhập nhiệt độ không khí vào và vận tốc không khí qua bể mặt cuộn xoắn Tim nhiệt độ khổng khí cuối cùng bằng hoặc cao hơn nhiệt độ không khí cuối cùng yêu cầu. Ta có, trong cuộn có áp 5 lb/in2 (34,5 kPa) và không khí vào 0°F vận tốc không khí qua cuộn xoắn 800 ft/phút (243,8 m/phút). và nhiẽt đỏ không khí cuối cùng 165°F (73,9°C). Bảng 10 cho thấy yêu cầu nảrr. hàns ống. Bảng này cho biết cuộn xoắn tạo tụ hơi với tốc độ 149,8 lb 2.9 kg/(h.m2)) của diện tích thực bề mặt lá tản nhiệt khi nhiệt độ không khí cuối cùng là 166°F (74,4°C). Như vậy cuộn xoắn được chọn là thừ nghiệm nê. phải được kiểm tra với các điếu kiện hơi thực tế thi công nhà hàng như miêu tả dưới đây.
Khi một cuộn xoắn được cung cáp h – cc 5 Ib in (34,5 kPa), nhân nhiệt độ không khí cuối cùng cho tror.ị bàng 5 lb/in (34,5 kPa), nhiệt độ 0°F (-17,8°C), tại vận tốc không khí đang sôi, với hệ số điều chỉnh cho trong
Bảng 10 ứng với áp suất hơi thực tế và nhiệt độ không khí vào thưc tế vậy, với cuộn xoắn này, được cấp hơi 15 lb/in2 (103,4 kPa) và nhiẽt khí vào 10°F (-12,2°C), hệ số điều chỉnh nhiệt độ trong Bảng 10 là 1.0561 Cộng tích của hệ số điều chỉnh và nhiệt độ cuối cùng lấy trong bảng vào nhiệt độ không khí vào để được nhiệt độ không khí thực tế cuối cùng. Cần tính vài trường hợp trước khi đạt được nhiệt độ ra mong muốn.


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/19): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/single.php on line 27