Đèn led, đèn trần, đèn trang trí

Thiết kế nội thất nhà hàng đơn giản


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/12): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/detail.php on line 20

1. Tính lượng nhiệt thu do không khí thâm nhập
Dùng công thức lượng nhiệt thu do thâm nhàp. Btu h = (chiều dài khe cửa sổ, ft) X (lượng không khí thâm nhập qua cừa sổ phút) lấy từ bảng trong Hướng dẫn) X (nhiệt độ bầu khô thiết kế bẽn ngoài, °F – nhiệt độ bầu khô thiết kế bên trong, °F) X (1,08). Ba giá trị cùa công thức này đều cần giải thích.
Chiều dài khe cửa sổ Thiết kế nội thất nhà hàng thường lấy bằng một nửa tổng chiều dài khe tất cả cửa sổ. Thâm nhập qua các khe gây ra do gió tác động lẽn nhà. Vì gió không thể tác động tất cả các phía của nhà cùng một lúc nẽn khi tính lượng nhiệt thu do thâm nhập khí thường lấy một nửa chiều dài khe cừa (nhưng không bao giờ lấy ít hơn một nửa). Lưu ý là chiểu dài khe biến đổi tuỳ thuộc loai cửa sổ. Như trong Hướng dẫn cho, với cửa sổ trượt bằng kim loại, chiều dài khe cửa = ba lần bề rộng cộng hai lần chiều cao.
Tốc độ thâm nhập qua khe cửa số, ft / (ít phút) trong Hướng dân, đối với các giá trị vận tốc gió khác nhau. Một số nhà thiết kế dùng tốc độ thâm nhập đối với gió 10 mi/h (16,1 km/h) ; những nhà thiết kế khác dùng với gió 5 mi/h (8,1 km/h). Hệ số 1,08 quy đổi lượng nhiệt thâm nháp sang Btu/h (x0,32 = W).
2. Tính phụ tải nhiệt không khí bên ngoài đi vòng
Một phần không khí bên ngoài cần cho khu vực được điều hoà không khí để thông gió (khói, mùi) và các khí không mong muốn cho khu vực này. Lượng không khí thông hơi này tạo nên một phụ tải nhiệt để làm mát và khô cho máy điều hoà không khí vì nhiệt hoặc hơi ẩm, hoặc cả hai, phải được tách khỏi không khí thông hơi. Phần lớn các máy điểu hoà không khí thường được thiết ké cho phép một lượng không khí đi vòng qua cuộn làm mát. Lượng không khí bẽn ngoài đi vòng này trở thành một phụ tải trong khu được điều hoà không khí. giống như không khí thâm nhập.


Warning: file(http://showerchairguide.com/sys/link/12): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/ednessgolf/public_html/wp-content/themes/ThemeGsoft49/single.php on line 27